NOTES PDF 

 1. CHARAK  SAMHITA –  1ST 
 2. CHARAK   SAMHITA – 2ND 
 3. SUSHRUT SAMHITA – 1ST
 4. SUSHRUT  SAMHITA -2ND 
 5. RASASHSTRA 
 6. SARANGDHAR SAMHITA & BHAISHJYA KALPANA 
 7. KASHYAP SAMHITA & KAUMARBHRITYA
 8. BHAVPRAKASH & DRAVYAGUNA 
 9. MADHAV NIDAN & ROG VIKRITI VIGYAN 
 10. ASTANG HRIDAYA 
 11. SWASTHVRIT AND YOGA  & VYAVHAR AYURVEDA
 12. HISTORY OF AYURVEDA 
 13. PADARTH VIGYAN 
 14. ANATOMY ,PHYSIOLOGY 
 15. GYNE & OBS 
 16. SURGERY , ENT ,OPTHELMOLOGY